Klauzula informacyjna

Informujemy, że:
•    Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest ZARTEX S.C. Marzena Kosińska, Piotr Zaręba, z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Wrocławska 14a, 58-309, adres e-mail: sklep@zartex.pl
•    Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez ZARTEX S.C. Marzena Kosińska, Piotr Zaręba i wynika z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 14.13.Z
Cele przetwarzania danych to: cel informacyjny oraz obsługa transakcji sprzedaży.
•    Celem zbierania danych jest wykonanie niezbędnych czynności dla prawidłowej realizacji warunków umowy o charakterze handlowym, w tym podjęcie działań przed zawarciem umowy, przyjęciem zamówienia, na żądanie osoby której dane dotyczą.
•    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu ochrony danych osobowych).
•    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wszystkich celów w ramach wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu tj . wykonanie umowy, przyjęcie zamówienia udzielenie informacji.
•    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, pracownicy firmy oraz podmioty zapewniające obsługę księgową, teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy.
•    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
•    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
•    Dane osobowe będą przechowywane przez okres określonych prawem, w zależności od kategorii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.