Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego PPHU ZARTEX , Piotr Zaręba, ul. Wrocławska 16, 58-309 Wałbrzych. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. Sklep Zartex.pl jest prowadzony przez firmę:

PPHU ZARTEX
Piotr Zaręba
ul. Wrocławska 16
58-309 Wałbrzych
NIP: 8861984350, REGON: 890493559,
nr wpisu do ewidencji lub KRS: GIODO:

tel.0048 514 675 115 (od 9 do 16 godziny)

KONTO BANKOWE:

PL 79 1140 2017 0000 4102 1295 4015

Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być́ pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨. W okresie od Czerwca do Sierpnia sklep jest nieaktywny z uwagi na okres letni. 

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień́ płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. W przypadku kolekcji bieżących czas wysyłki określony jest przy każdym z produktów osobno.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

8. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość́. Klient zwraca zakupiony towar wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) na własny koszt. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają̨ produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe podane przez klienta na formularzu zwrotu otrzymanego wraz z produktem. W przypadku błędu wynikającego z pomyłki sprzedającego, sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez klienta przelewem na konto wcześniej wskazane. Zwrot należy wysłać w kwocie nie przekraczającej 20 zł. Paczki o większej wartości nadania w przypadku reklamacji nie będą akceptowane.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.zartex.pl/regulamin-sklepu-cookie.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność́ działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Zartex.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

16. Czas realizacji zamówienia określony jest przy każdym produkcie z osobna (dni robocze).

W sezonie tj. Październik- listopad - marzec - kwiecień - czas wysyłki może być wydłużony nawet do 10 dni roboczych.

17. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przeciągu 2 lat od otrzymania przesyłki nie przekraczając 2 miesięcy od stwierdzenia wady produktu. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz krótki opis wady produktu. Reklamacja uwzględniana jest na podstawie paragonu lub faktury. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych. Nie przyjmujemy reklamacji wynikających z mechanicznych uszkodzeń, nieprawidłowej pielęgnacji oraz wynikające ze zużycia w trakcie exploatacji produktu. 

18. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.